Open Nav

بهترین نکات اصلاحی برای کسب و کارتان را از مشتریان ناراضی خواهید شنید

2248
نویسنده : مدیر سایت
منبع : سایت زیوس
26 1398 تیر

بهترین نکات اصلاحی برای کسب و کارتان را از مشتریان ناراضی خواهید شنید .این که یک مشتری به خاطر نارضایتی سازمان ما را ترک کند، بسیار طبیعی است.
از آنجایی که ما هرگز نمی توانیم همه را راضی نگه داریم مهم این هست که چگونه بتوانیم ناراضی ها را به جمع مشتریان راضی بازگردانیم.

 


  نظرات